Unia Europejska

  • 28 spotkań (raz w tygodniu)

  • 2 x 45 min (każde spotkanie)


8 rat po 262,00 zł


Wypróbuj nas! Jeśli zajęcia Ci się nie spodobają, masz możliwość bezpłatnej rezygnacji po pierwszej lekcji!

Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Jest to kurs przeznaczony dla osób, które chcą się bardzo gruntownie przygotować do egzaminu 8-klasisty i dostać się do wymarzonego liceum.Materiał jest przygotowany jest przez nauczyciela z wieloletnim doświadczeniem (egzaminator CKE) w nauczaniu matematyki. W trakcie zajęć materiał jest gruntownie omawiany oraz tłumaczony tak długo, aż każdy z uczniów zrozumie dany temat i jest w stanie rozwiązać samodzielnie zadania. Każdy dział jest przypominany oraz powtarzany, na każdych zajęciach rozwiązywane są zadania powtórkowe oraz przykładowe zadania egzaminacyjne. Nauczyciel podczas tłumaczenia posiłkuje się atrakcyjną graficznie prezentacją, na której przedstawione są w ciekawy sposób najważniejsze zagadnienia, co bardzo pomaga w zapamiętaniu i zrozumieniu tematu W trakcie kursu uczeń rozwiąże co najmniej kilka pełnych arkuszy egzaminacyjnych.

Program kursu

Celem lekcji jest przypomnienie Twierdzenia Pitagorasa. Nauczysz się w jakich sytuacjach możemy to twierdzenie zastosować. Dowiesz się w jakich zadaniach najczęściej stosujemy to twierdzenie.
Celem lekcji jest poznanie zależności między długościami boków i miarami kątów w trójkątach o kątach 45°, 45°, 90° oraz 30°, 60°, 90°. Dowiesz się jakie zależności występują między długościami boków i miarami kątów w tych dwóch trójkątach i jak te własności należy wykorzystać do rozwiązywania zadań.
Celem lekcji jest poznanie jak zaznacza się zbiory postaci x<7 lub x≥3 na osi liczbowej i dowiesz się jak zaznacza się i odczytuje punkty w układzie współrzędnych oraz jak znajduje się środek odcinka, którego końce mają dane współrzędne (całkowite lub wymierne) i jak znajduje się współrzędne drugiego końca odcinka, gdy dany jest jeden koniec i środek. Poznasz również, w jaki sposób dla danych punktów kratowych A i B znaleźć inne punkty leżące na prostej AB.
Celem lekcji jest poznanie metody obliczenia długości odcinka, którego końce są danymi punktami kratowymi w układzie współrzędnych. Dowiesz się także jak obliczyć obwód i pole figur położonych w układzie współrzędnych.
Celem lekcji jest poznanie własności graniastosłupa - ilość krawędzi, wierzchołków i ścian. Nauczysz się liczyć objętość graniastosłupa. W obliczaniu objętości wykorzystamy również twierdzenie Pitagorasa, oraz związki miarowe w trójkątach.
Celem lekcji jest nabycie umiejętności obliczania pola powierzchni różnych graniastosłupów. W liczeniu pola powierzchni będziesz wykorzystywał związki miarowe w trójkątach oraz tw. Pitagorasa.
Celem lekcji jest poznanie własności ostrosłupa - ilość krawędzi, wierzchołków i ścian. Nauczysz się liczyć objętość ostrosłupa lub wysokość kiedy dane są objętość i krawędzie podstawy. W liczeniu wykorzystasz tw. Pitagorasa i związki miarowe.
Celem lekcji jest nabycie umiejętności obliczania pola powierzchni różnych ostrosłupów.
Celem jest nabycie umiejętności opisywania zdarzeń losowych i obliczania prawdopodobieństwa zdarzeń.

Informacja o plasowaniu ofert

Kursy są wyświetlane w zależności od wieku potencjalnych uczestników (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmłodszych) oraz poziomu zaawansowania (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmniej zaawansowanych uczestników). Wyświetlanie kursów nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek płatności na naszą rzecz przez ich organizatorów lub od płatnej reklamy.

Miejsce na dodatkowy tekst