Unia Europejska

  • 28 spotkań (raz w tygodniu)

  • 2 x 45 min (każde spotkanie)


10 rat po 260,00 zł

lub

-150zł przy płatności jednorazowej 2 454,00 zł


Wypróbuj nas! Jeśli zajęcia Ci się nie spodobają, masz możliwość bezpłatnej rezygnacji po pierwszej lekcji!

Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Jest to kurs przeznaczony dla osób, które chcą się bardzo gruntownie przygotować do egzaminu 8-klasisty i dostać się do wymarzonego liceum. Materiał jest przygotowany jest przez nauczyciela z wieloletnim doświadczeniem (egzaminator CKE) w nauczaniu matematyki. W trakcie zajęć materiał jest gruntownie omawiany oraz tłumaczony tak długo, aż każdy z uczniów zrozumie dany temat i jest w stanie rozwiązać samodzielnie zadania. Każdy dział jest przypominany oraz powtarzany, na każdych zajęciach rozwiązywane są zadania powtórkowe oraz przykładowe zadania egzaminacyjne. Nauczyciel podczas tłumaczenia posiłkuje się atrakcyjną graficznie prezentacją, na której przedstawione są w ciekawy sposób najważniejsze zagadnienia, co bardzo pomaga w zapamiętaniu i zrozumieniu tematu W trakcie kursu uczestnicy rozwiązują pełne arkusze egzaminacyjne.

Program kursu

Podzielność liczb. (zapis liczb w systemie rzymskim, cechy podzielności liczb, liczby pierwsze, liczby złożone, NWD, NWW)
Ułamki zwykłe i dziesiętne. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, porównywanie różnicowe i ilorazowe, ułamek danej liczby.
Zamiana ułamków zwykłych na ułamek dziesiętny, ułamki okresowe, porównywanie ułamków, zaokrąglanie ułamków do podanej dokładności.
Działania na liczbach całkowitych, wartość bezwzględna, interpretacja liczb na osi liczbowej, liczby ujemne, liczby przeciwne, porządkowanie liczb całkowitych, zastosowanie liczb całkowitych w życiu codziennym.
Obliczenia wartości dokonanych zakupów – cena, ilość, wartość, przeliczanie jednostek masy, przeliczanie jednostek monetarnych, zaokrąglanie liczb do 2-go miejsca po przecinku.
Sprawdzian 1. Omówienie zadań ze sprawdzianu.
Obliczanie drogi, prędkości i czasu, przeliczanie jednostek prędkości i czasu.
Wyszukiwanie, odczytywanie, przetwarzanie informacji z tabel i diagramów, obliczenia na średniej arytmetycznej.
Skala, obliczenia na skali, obliczanie długości odcinka na podstawie skali na mapie i w rzeczywistości, zmiana skali liczbowej na skalę liniową lub mianowaną i na odwrót, obliczanie skali mapy na podstawie długości odcinka.
Procenty i obliczenia na procentach, część wielkości jako jej procent, obliczanie procentu danej liczby i liczby na podstawie jej procentu.
Rozwiązywanie zadań z treścią z zastosowaniem procentów. (procenty w zadaniach, podwyżki/obniżki wielokrotne)
Sprawdzian 2. Omówienie zadań ze sprawdzianu.
Obliczanie potęgi – kwadrat, sześcian, omówienie własności potęg, zastosowania potęg.
Sposoby obliczania wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych, szacowanie wielkości danego pierwiastka, wyrażenia arytmetyczne zawierające pierwiastki, porównywanie wartości wyrażenia arytmetycznego, zawierającego pierwiastki z daną liczbą wymierną, znajdowanie liczby wymiernej większej lub mniejszej od wartości pierwiastka lub wyrażenia z pierwiastkiem.
Powtórzenie wiadomości. Potęgi i Pierwiastki
Celem lekcji będzie zapoznanie uczniów jak zapisujemy i odczytujemy wyrażenia algebraiczne, obliczanie wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego, zapisywanie zależności przedstawionych w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych, zapisywanie rozwiązania zadań w postaci wyrażeń algebraicznych.
Na dzisiejszej lekcji nauczysz się: porządkować jednomiany i dodawać jednomiany podobne, dodawać i odejmować sumy algebraiczne, dokonywać redukcji wyrazów podobnych, mnożyć sumy algebraiczne przez jednomian, mnożyć dwumian przez dwumian.
Celem dzisiejszej lekcji dowiesz się jak się sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania, nauczysz się rozwiązywać równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych przekształcać równania, które sprowadzają się do równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
Na dzisiejszej lekcji dowiesz się jak rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym także z obliczeniami procentowymi.
Celem lekcji jest omówienie przykładów wielkości wprost proporcjonalnych. Nauczysz się wyznaczać wartość przyjmowaną przez wielkość wprost proporcjonalną w przypadku konkretnej zależności proporcjonalnej(na przykład wartość zakupionego towaru w zależności od liczby sztuk towaru, ilość zużytego paliwa w zależności od liczby przejechanych kilometrów, liczby przeczytanych stron książki w zależności od czasu jej czytania) Dowiesz się co to jest podział proporcjonalny i kiedy go stosujemy.
Celem lekcji jest przypomnienie własności kątów wierzchołkowych, przyległych, odpowiadających i naprzemianległych. Podział kątów ze względu na ich miarę. Poznamy jakie jest położenie prostych względem siebie w szczególności prostych prostopadłych i prostych równoległych. Odległość punktu od prostej i odległość między prostymi równoległymi. Omówimy jak zastosować powyższe własności do rozwiązywania zadań.
Celem lekcji jest utrwalenie własności trójkątów różnego rodzaju np. równoramiennych (równość kątów przy podstawie). Omówimy nierówność trójkąta, kiedy i jak wykorzystać obliczenia dotyczące sumy kątów wewnętrznych trójkąta i własności trójkątów. Dowiesz się jak wymienione własności wykorzystać w zadaniach.
Celem lekcji jest przypomnienie i utrwalenie wiadomości o czworokątach. Nauczysz się rozpoznawać i nazywać: kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok i trapez, deltoid na podstawie opisu ich własności. Poznasz najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i trapezu, deltoidu. Dowiesz się co to są figury osiowosymetryczne i nauczysz się wskazuje osie symetrii figur.
Celem lekcji jest omówienie zagadnień związanych z wielokątem foremnym. Poznasz pojęcie wielokąta foremnego, poznanie sposobu obliczenia sumy kątów wewnętrznych w wielokącie (dowolnym też). Dowiesz się jak obliczyć miarę kąta wewnętrznego w wielokącie foremnym i ilość przekątnych w wielokącie. Poznasz definicje odcinków w kole (okręgu), nauczysz się je rozpoznawać.
Celem lekcji jest ćwiczenie umiejętności obliczania pól figur płaskich: trójkąta, prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu, deltoidu, a także do wyznaczania długości odcinków, gdy dane jest pole i inny odcinek.

Informacja o plasowaniu ofert

Kursy są wyświetlane w zależności od wieku potencjalnych uczestników (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmłodszych) oraz poziomu zaawansowania (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmniej zaawansowanych uczestników). Wyświetlanie kursów nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek płatności na naszą rzecz przez ich organizatorów lub od płatnej reklamy.

Miejsce na dodatkowy tekst