Unia Europejska

  • 28 spotkań (raz w tygodniu)

  • 2 x 45 min (każde spotkanie)


8 rat po 262,00 zł


Wypróbuj nas! Jeśli zajęcia Ci się nie spodobają, masz możliwość bezpłatnej rezygnacji po pierwszej lekcji!

Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Jest to kurs przeznaczony dla osób, które chcą się bardzo gruntownie przygotować do egzaminu 8-klasisty i dostać się do wymarzonego liceum. Materiał jest przygotowany jest przez nauczyciela z wieloletnim doświadczeniem (egzaminator CKE) w nauczaniu matematyki. W trakcie zajęć materiał jest gruntownie omawiany oraz tłumaczony tak długo, aż każdy z uczniów zrozumie dany temat i jest w stanie rozwiązać samodzielnie zadania. Każdy dział jest przypominany oraz powtarzany, na każdych zajęciach rozwiązywane są zadania powtórkowe oraz przykładowe zadania egzaminacyjne. Nauczyciel podczas tłumaczenia posiłkuje się atrakcyjną graficznie prezentacją, na której przedstawione są w ciekawy sposób najważniejsze zagadnienia, co bardzo pomaga w zapamiętaniu i zrozumieniu tematu W trakcie kursu uczeń rozwiąże co najmniej kilka arkuszy egzaminacyjnych.

Program kursu

Informacje ogólne o egzaminie ósmoklasisty. Informacje o egzaminie ósmoklasisty z matematyki. Jak skutecznie zdać egzamin z matematyki?
Zapis liczb w systemie dziesiątkowym i rzymskim; liczby wymierne no osi liczbowej; wartość bezwzględna; cechy podzielności liczb naturalnych; liczby pierwsze i złożone; rozkład liczb na czynniki pierwsze; NWD i NWW.
Zaokrąglanie liczb; porównywanie liczb; kolejność wykonywania działań; dzielenie zresztą; podzielność liczb.
Ułamki zwykłe; skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych; ułamki dziesiętne; działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych; liczby odwrotne; porównywanie ułamków.
Tworzenie nazw jednostek pochodnych; zamiana jednostek długości; zamiana jednostek masy; zamiana jednostek czasu; obliczenia kalendarzowe i zegarowe; skala i plan.
Obliczenia prędkość, droga, czas; w sklepie i w banku.
Zakres: własności liczb, działania na liczbach, ułamki, obliczenia praktyczne
Co to jest procent; obliczanie procentu danej liczby; obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba; wyznaczanie liczby, gdy dany jest jej procent; o ile procent więcej, o ile procent mniej
Obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym; podwyżki i obniżki ceny; powiększenie i pomniejszenie wielkości o dany procent; podatek VAT; stężenie procentowe wodnego roztworu.
Potęga o wykładniku naturalnym; własności potęg; działania na potęgach; potęga o wykładniku całkowitym ujemnym; notacja wykładnicza.
Pierwiastek kwadratowy i sześcienny; działania na pierwiastkach; wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka i włączanie czynnika pod znak pierwiastka; szacowanie wartości pierwiastka.
Zakres: procenty, obliczenia procentowe, potęgi, pierwiastki.
Zapisywanie i nazywanie wyrażeń algebraicznych; obliczanie wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego; jednomiany; sumy algebraiczne i działania na nich.
Co to jest równanie; sprawdzanie czy dana liczba jest rozwiązaniem równania; rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą; liczba rozwiązań równania liniowego z jedną niewiadomą.
Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym także z obliczeniami procentowymi; wielkości wprost proporcjonalne.
Zakres: wyrażenia algebraiczne, równania, zadania tekstowe.
Kąt- rodzaje i własności kątów- rodzaje i własności trójkątów i czworokątów, nierówność trójkąta,wielokąty foremne: okrąg i koło - figury przystające - cechy przystawania trójkątów. Twierdzenie Pitagorasa, własności trójkątów wynikające z twierdzenia Pitagorasa- zastosowania twierdzenia Pitagorasa. Pola i obwody trójkątów i czworokątów – prostokąt, kwadrat, równoległobok, romb, trapez, deltoid - zamiana jednostek pola.
Kąt- rodzaje i własności kątów- rodzaje i własności trójkątów i czworokątów, nierówność trójkąta,wielokąty foremne: okrąg i koło - figury przystające - cechy przystawania trójkątów. Twierdzenie Pitagorasa, własności trójkątów wynikające z twierdzenia Pitagorasa- zastosowania twierdzenia Pitagorasa. Pola i obwody trójkątów i czworokątów – prostokąt, kwadrat, równoległobok, romb, trapez, deltoid - zamiana jednostek pola.
Układ współrzędnych na płaszczyźnie; odcinek w układzie współrzędnych; odległość między punktami w układzie współrzędnych; prosta w układzie współrzędnych.
Graniastosłup; podział graniastosłupów; siatka graniastosłupa; objętość i pole powierzchni graniastosłupa; prostopadłościan i sześcian; długości odcinków w graniastosłupach.
Ostrosłup; podział ostrosłupów; siatka ostrosłupa; czworościan; objętość i pole powierzchni ostrosłupa; długości odcinków w ostrosłupach.
Zbieranie i porządkowanie danych; średnia arytmetyczna i mediana; przedstawianie danych za pomocą tabeli, diagramu słupkowego, diagramu kołowego, wykresu punktowego i wykresu liniowego.
Doświadczenie losowe; wyniki doświadczenia losowego, wyniki sprzyjające zdarzeniu; prawdopodobieństwo zdarzenia; obliczanie prawdopodobieństwa.
Twierdzenie matematyczne i jego dowód.

Informacja o plasowaniu ofert

Kursy są wyświetlane w zależności od wieku potencjalnych uczestników (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmłodszych) oraz poziomu zaawansowania (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmniej zaawansowanych uczestników). Wyświetlanie kursów nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek płatności na naszą rzecz przez ich organizatorów lub od płatnej reklamy.

Miejsce na dodatkowy tekst